Nørre Houvig

Grundejerforening

Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Nørre-Houvig Grundejerforening.
Dens hjemsted er Houvig.
Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

§ 2
Foreningens formål er varetagelse af medlemmernes fælles interesser i området.
Foreningen er stiftet med henblik på at forhindre gennemførelse af Ringkøbing amtsråds forslag til bevaring af Houvig-fæstningen.

§ 3
Som medlemmer kan optages alle hus- og grundejere i området.
Andre interesserede kan med bestyrelsens enstemmige accept optages som medlemmer uden stemmeret og imod et af bestyrelsen fastsat kontingent.
Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden med angivelse af adresse og telefonnummer. Ved indmeldelsen betales forholdsmæssig kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted.
Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til formanden senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udløb.

§ 4
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen og indbetales til foreningen senest den 1. september.

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ethvert medlem har ret til at overvære foreningens generalforsamlinger. Et medlem er endvidere berettiget til at møde med fuldmægtig eller ægtefælle.
Bortset herfra afgør generalforsamlingen selv, om der kan tillades, at andre deltager i generalforsamlingerne.
Til ethvert medlemskab er der kun knyttet én stemme.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i juni, juli eller august måned. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 8 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom over for formanden med angivelse af formålet med forsamlingen.
Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. maj.
Indkaldelse til generalforsamlinger – og øvrige meddelelser – sker pr. mail – og lægges på hjemmesiden – www.nørrehouvig.dk
Grundejeren er personlig ansvarlig for mailadressens rigtighed.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

§ 6
På de ordinære generalforsamlinger skal følgende emner behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår.
3. Forslag fra medlemmer.
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

§ 7
Grundejerforeningens bestyrelse varetager den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen vælges fra årets generalforsamling til næstkommende generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.
Grundejerforeningen tegnes udadtil af den samlede bestyrelse i forening. Bestyrelsen kan befuldmægtige formanden til at handle på den samlede bestyrelses vegne. En sådan fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes.
Med mindre generalforsamlingen bestemmer andet, er hvervet som medlem af bestyrelsen ulønnet.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 8
Grundejerforeningens revisor vælges for ét regnskabsår ad gangen. Den pågældende skal være regnskabskyndig.

§ 9
Grundejerforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 10
Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med to tredjedele af de afgivne stemmer.

§ 11
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med to tredjedeles majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med to tredjedeles majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningsformuen ungdomsarbejdet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. august 1987, på den ordinære generalforsamling den 21. august 1993, 17. juli 2010, 19. august 2017 og 28. juli 2018.

Tove Ledgaard, formand

Læs også om:

Bestyrelsen

Læs mere

Regnskab og referater

Læs mere

Historik

Læs mere

Foreningens oprettelse

Læs mere

Galleri